คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                            รหัสวิชา ส 15101

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที 5          ภาคเรียนที่ 1 และ 2                         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง 

สาระ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ศึกษาและลงมือปฏิบัติในเรื่อง วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย

สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า

และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด อธิบายองค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฏก หรือคัมภีร์

ของศาสนาที่ตนนับถือแสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท 3

ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา

มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนาหรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

ตามที่กำหนด ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม

จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่ายมีประโยชน์และปฏิบัติตนถูกต้อง ปฏิบัติตนในศาสนพิธี

พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาที่กำหนด และอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด

     สาระ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ศึกษาหลักการแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานพลเมืองดี เสนอวิธีการ

ปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต

ในสังคมไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อธิบายโครงสร้าง อำนาจ

หน้าที่ และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของ

ผู้บริหารท้องถิ่น วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     สาระ : เศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรื่อง อธิบายปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการประยุกต์ใช้ แนวคิดของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน อธิบายหลักการ

สำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์ อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร จำแนกผลดีและผลเสียของ

การกู้ยืม

     สาระ : ภูมิศาสตร์ ศึกษาเรื่อง สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน

ด้วยแผนที่และรูปถ่าย อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาค

ของตน วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นฐานของ

ประชากรในภูมิภาคของตน วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิต

ในภูมิภาคของตน นำเสนอตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นผลจากการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อมและเสนอ

แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคของตน

     โดยใช้วิธีการสังเกต ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์และสรุปความรู้ที่ได้เป็นแผนผังความคิด กระตุ้นให้

แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม ส่งเสริม

การทำงานกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นำไปสู่การยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

     เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตย 
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีแนวคิดที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง
และมีความเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์รอบตัว เลือกใช้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  

ส 1.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ส 2.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4                       

ส 2.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ส 3.1 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3                                

ส 3.2 ป.5/1, ป.5/2

ส 5.1 ป.5/1, ป.5/2                                        

ส 5.2 ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด